رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دانشجويانی که انتخاب واحد نکرده‌اند

كليه دانشجويانی كه هنوز انتخاب واحد نكرده‌اند فقط در بازه حذف و اضافه می‌توانند انتخاب واحد كنند. در صورت عدم انتخاب واحد عواقب آن بر عهده دانشجو می‌باشد.