رفتن به محتوای اصلی

خبرها

جشنواره آموزشی تحصيلی جايزه ملی ايثار

به اطلاع دانشجويان عزيز شاهد و ايثارگر می‌رساند چهارمين جشنواره آموزشی تحصيلی جايزه ملی ايثار در اسفند ماه برگزار خواهد شد.

دستورالعمل و نيز فرم شركت در چهارمين جشنواره ملی ايثار در فايل پيوست موجود می‌باشد.

از دانشجويان عزيز شاهد و ايثارگر تقاضا می‌شود دستورالعمل را دقيقا مطالعه و در صورت واجد شرايط بودن نسبت به تكميل فرم‌ها اقدام و به امور دانشجويی تحويل نمايند.