رفتن به محتوای اصلی

خبر

برگزاری جلسه مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه صنعتی سجاد با مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه فردوسی

جلسه‌ای جهت هماهنگی دوره‌های پیش روی مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه صنعتی سجاد و مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه فردوسی در تاریخ ۹۸/۷/۷ برگزار گردید.