سفارش غذا سفارش آنلاین غذا سفارش آنلاین غذا در مشهد
 •  


  حوزه مديريت امورفرهنگي
  اهمّ وظايف درحوزه فرهنگي مراكز آموزش عالي عبارتنداز: شناسائي استعدادهاي فرهنگي وهنري، ساماندهي، هدايت وپشتيباني آنها درراستاي ارائه برنامه هاي مربوطه، همچنين انجام اموري كه دردانشگاهها ازوظايف اداري حوزه هاي فرهنگي معيّن شده است؛ بنابراين به معرّفي بخش هائي ازاين فعّاليتها مي پردازيم:  حجّ دانشگاهيان

  ازاواسط مهرماه تا اواخرآبان ماه هرسال، تبليغات واطلاع رساني لازم براي اساتيد ودانشجويان، درمحيط عمومي و درمجامع دانشجوئي ونيزدرسايت سجّاد براي استفاده ازفرصت ثبت نام درسايت «www.labbayk.com» انجام مي شود؛ سپس ضمن هماهنگي با ستاد حجّ دانشگاهيان استان، براي افرادي كه اسامي آنها براساس قرعه درسايت مذكوراعلام شده است، راهنمائيهاوپشتيباني هاي لازم درهرمرحله تا اعزام به اين سفرآسماني كه تا اواخرارديبهشت ماه درهر سال تحصيلي به طول مي كشد انجام ميگيرد .

  كانون فعّا ليتهاي قرآني

  كانون فعّاليتهاي قرآني كه اساسنامه آن درشوراي فرهنگي مؤسسه به تصويب رسيده است، فعّاليتها ي زيررا درحوزه مديريّت فرهنگي انجام مي دهد :
  1- مسابقات قرآني
  درطول سه سال اخيردرهرسال مسابقات حضوري وكتبي قرآني دانشجويان برگزارو افراد برتردرمسابقات منطقه اي ونيزملي شركت كرده اند .

  2- مسابقات كتابخواني
  درهمين مدّت چند مسابقه كتاب خواني درباره معارف قرآني واهل بيت(ع) برگزاروبراي حضوردانشجويان عزيزدرآن، به تعداد كافي كتاب ازسوي مديريّت فرهنگي تهيّه ودراختيار دانشجويان قرار داده شده است ؛ كتابهائي مانند: «منشورعقائد اماميّه» ، «دركوچه هاي آفتاب» ، «بيوتن» ، «رويكرد عقلاني» و...

  3- محفل انس با قرآن
  تاكنون دانشجويان سجّاد همراه بادانشجويان دانشگاههاي مشهد درچند محفل بزرگ قرآني كه دردانشگاههاي فردوسي، علوم پزشكي،آزاداسلامي و.. باحضوراساتيد ونيزقاريان بين المللي برگزار شد شركت نموده اند .

  4- مجله گنجينه ثقلين
  فصلنامه اي كه با همكاري وپشتيباني كانون فعاليتهاي دانشگاههاي بزرگ مشهد درهرفصل منتشرودراختياردانشجويان قرارمي گيرد؛ اين مجله دربين نشريات قرآني دانشگاهيان كشوردرسال1390 رتبه دوم را كسب كرد .  5- اردوهاي قرآني
  درسال جاري تاكنون دواردوي قرآني باشركت فعال دانشجويان اين كانونها ازجمله دانشجويان سجّاد برگزارشد .


  مناسبت ها

  1- جشن ها
  درهرسا ل (به غيرازايام امتحانات)، برگزاري جشن ها درمناسبت ها با تصويب شوراي فرهنگي مؤسسه برعهده مديريت فرهنگي است . بطورمثال درنيمسال اول تحصيلي91-90 دوجشن درموسم ميلاد فرخنده حضرت رضا (ع) و عيد بزرگ غديرخم برگزار گرديد . درجشن غديرعلاوه بر برنامه هاي متنوّع ، صدها جلد كتاب ونيز درباره اين مناسبت ونيزهدايا براي نخبگان وبرندگان مسابقات قرآني، علمي و.. با هزينه مؤسسه به دانشجويان تقديم گرديد . انشاء الله تعالي درارديبهشت ماه 1391 جشن بزرگ ديگربه مناسبت ميلاد حضرت فاطمه زهرا(س) ونيزميلاد امام خميني (ره) را خواهيم داشت .
  2- موسم هاي عزا
  درمناسبت هاي عزا درطول سا ل؛ شهادت معصومين (ع) ، بويژه درموسم عزاداري هاي حسيني (ع) ، شوراي فرهنگي سجّاد حمايت هاي مالي وسايرپشتيباني هاي خودرا براي دانشجويان ارائه مي دهد .

  3- مناسبت هاي سياسي واجتماعي
  هرمناسبت مهم سياسي واجتماعي ايجاب مي كند كه شوراي فرهنگي مؤسسه تصميمات لازم را درراستاي برنامه هاي پيشنهادي مديريت فرهنگي اتّخاذ نمايد؛ بطور مثال اخيراً به مناسبت انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، دوجلسه باشكوه با حضورنامزدهاي شهرستان مشهد درانتخابات مجلس، با رويكرد پرسش ازسوي دانشجويان وپاسخ نامزدهاي مذكور؛ همراه با حضور رئيس ومديران مؤسسه برگزارشد . اين مراسم كه هماهنگي ها واجراي آن با مديريت حوزه فرهنگي انجام گرفت، آثاري بسيار مثبت وارزنده اي را به همراه داشت .


  گروه فيلم ومستند
  گروه فيلم ومستند سجّاد....


  ادامه دارد....