در دانشگاه صنعتی سجاد علاوه بروجود واحد خوابگاهی، ستاد اسکان دانشجویان ایجاد شده است که همه ساله در ابتدای ترم فعال شده ودانشجویان را در منازل اطراف که از پیش شناسایی شده است مستقر می نماید.

* خوابگاه دختران گنجایش 200 دانشجوی دختر را دارد که در چند صدمتری موسسه در7طبقه بنا شده است،به جهت نزدیکی خوابگاه به دانشگاه تردد دانشجویان بسیار آسان وراحت انجام می پذیرد.هر طبقه خوابگاه دارای 8اتاق وآشپزخانه وسرویس وحمام می باشد.