پذیرش دانشجو برای مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه اراک 1396/2/2
پذیرش دانشجو برای مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ایوانکی1396/2/20
پذیرش دانشجو برای مقطع کارشناسی ارشد موسسه اموزش عالی دارالفنون 1396/2/20
پذیرش دانشجو برای مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی میر داماد
پذیرش دانشجو برای مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی فولاد
پذیرش دانشجو برای مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اشرفی اصفهانی
پذیرش دانشجو برای مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی خراسان
پذیرش دانشجو برای مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو
پذیرش دانشجو برای مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی الغدیر
پذیرش دانشجو برای مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی سپاهان
پذیرش دانشجو برای مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی نقش جهان
پذیرش دانشجو برای مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند
پذیرش دانشجو برای مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی آریان
پذیرش دانشجو برای مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی آفاق
پذیرش دانشجو برای مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی فن دانش
پذیرش دانشجو برای مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی هدف
پذیرش دانشجو برای مقطع دکترا دانشگاه  ایلام
پذیرش دانشجو برای مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مدنی
پذیرش دانشجو برای مقطع دکتری دانشگاه شهید مدنی
پذیرش دانشجو برای مقطع کارشناسی ارشد موسسه جهاد دانشگاهی اصفهان
پذیرش دانشجو برای مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی فرزانگان
پذیرش دانشجو برای مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی آل طه
پذیرش دانشجو برای مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی اشراق
پذیرش دانشجو برای مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی ادیبان
پذیرش دانشجو برای مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی پاسارگاد
پذیرش دانشجو برای مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی توس
پذیرش دانشجو برای مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی شهریار
پذیرش دانشجو برای مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه محدث نوری
پذیرش دانشجو برای مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علم و هنر
پذیرش دانشجو برای مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی علم و توسعه پایدار
پ
ذیرش دانشجوی ممتاز برای بورسیه در مقطع کارشناسی دانشگاه امام رضا

برنامه ترم تابستان 96 موسسه آموزش عالی میرداماد
برنامه ترم تابستان 96 دانشگاه بیرجند
برنامه ترم تابستان 96 موسسه سنا
برنامه ترم تابستان 96 موسسه سپهر اصفهان
برنامه ترم تابستان 96 دانشگاه مراغه
برنامه ترم تابستان 96 موسسه رجا
برنامه ترم تابستان 96 موسسه ارشاد دماوند
برنامه ترم تابستان 96 دانشگاه بزرگمهر قاینات
برنامه ترم تابستان 96 موسسه بهار
برنامه ترم تابستان 96 موسسه تاکستان
برنامه ترم تابستان 96 دانشگاه سید جمال الدین اسد ابادی
برنامه ترم تابستان 96 موسسه رشد دانش
برنامه ترم تابستان 96 موسسه اسرار
برنامه ترم تابستان 96 موسسه اندیشه جهرم
برنامه ترم تابستان 96 موسسه خراسان
برنامه ترم تابستان 96 آموزش عالی شهر رضا
برنامه ترم تابستان 96 موسسه فردوس
برنامه ترم تابستان 96 موسسه هدف
برنامه ترم تابستان 96 دانشگاه امام رضا
برنامه ترم تابستان 96 دانشگاه ایلام
برنامه ترم تابستان 96 دانشگاه صنعتی قم
برنامه ترم تابستان 96 موسسه اروندان
برنامه ترم تابستان 96 موسسه سینا
برنامه ترم تابستان 96 موسسه اشراق
برنامه ترم تابستان 96 دانشگاه اراک
برنامه ترم تابستان 96 موسسه آموزش عالی پیشتازان
برنامه ترم تابستان 96 موسسه آموزش عالی رشدیه
برنامه ترم تابستان 96 موسسه آموزش عالی روزبه زنجان
برنامه ترم تابستان 96 موسسه آموزش عالی یاسین
برنامه ترم تابستان 96 موسسه آموزش عالی فرزانگان
برنامه ترم تابستان 96 موسسه آموزش عالی اترک
برنامه ترم تابستانی 96 موسسه آموزش عالی تابران
برنامه ترم تابستانی 96 موسسه آموزش عالی شاندیز
برنامه ترم تابسانی 96 موسسه آموزش عالی صفاهان اصفهان
برنامه ترم تابستانی 96 موسسه آموزش عالی عطار
 برنامه ترم تابستانی 96 موسسه آموزش عالی هشت بهشت