سفارش غذا سفارش آنلاین غذا سفارش آنلاین غذا در مشهد
 • * نیمسال اول97-96 *                                                                                                                                                               
   انتخاب واحد 96/6/12
  شروع کلاس 96/6/25
  حذف و اضافه  از96/7/4  لغایت 96/7/10
  حذف تکدرس    از96/8/13  لغایت 96/9/30
  ارزشیابی اساتید از96/9/18  لغایت 96/10/17
  پایان کلاس ها     96/10/14
  امتحانات(روزهای جمعه و تعطیلات رسمی امتحانات برگزار نمی شود) امتحانات از 96/10/18 لغایت 13روز کاری
   
  * نیمسال دوم97-96 *                                                                                                                                                               
   انتخاب واحد 96/11/7
  شروع کلاس 96/11/14
  حذف و اضافه از 11/23/ 96  لغایت 96/11/28
  حذف تکدرس    از97/1/18  لغایت 97/3/3
  ارزشیابی اساتید از97/2/22  لغایت 97/3/26
  پایان کلاس ها      97/3/17
  امتحانات امتحانات از 97/3/26 لغایت 13روز کاری


  * نیمسال سوم97-96 *                                                                                                                                                               
   انتخاب واحد  97/4/16
  شروع کلاس ها  97/4/23
  پایان کلاس ها 97/5/28
  امتحانات امتحانات از 97/5/31 لغایت 4 روز کاری
   


  * نیمسال سوم96-95 *                                                                                                                                                               
   ثبت نام و انتخاب واحد شنبه 96/4/17
  شروع کلاس شنبه 96/4/24
  حذف و اضافه در ترم تابستان حذف و اضافه انجام نخواهد شد
  امتحانات ازچهارشنبه 96/6/1 به مدت 4 روز کاری